Åpenhetsloven

MC OSLO med tilhørende datterselskap MC OSLO SERVICES har utarbeidet en felles redegjørelse, og omtales heretter samlet som MC OSLO. MC OSLO er en av Nordens største MC-forhandlere.  Som et ansvarlig selskap respekterer MC OSLO menneskerettighetene i hele vår virksomhet og leverandørkjede. Vi skal drive vår forretningsvirksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compacts ti prinsipper.

MC OSLO støtter opp om ILOs erklæring om grunnleggende rettigheter for arbeidstakere, som blant annet omfatter organisasjonsfrihet, kollektiv forhandlingsrett og tiltak mot diskriminering og tvangs- og barnearbeid.

Forankring av ansvarlighet

MC OSLO sitt arbeid med menneskerettigheter er forankret i styret og ledelsen ved deres eierskap til styringsdokumentene som stiller krav om respekt for og krav om en pådriverrolle for etterlevelse av menneskerettigheter. Dette inkluderer blant annet MC OSLOs etiske retningslinjer, etiske retningslinjer for leverandører og policy for menneskerettigheter.

Vi arbeider kontinuerlig med å forankre dette i vår virksomhet.   

Aktsomhetsvurderinger / risikovurderinger

MC OSLO har etablert en prosess for vurdering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos selskapets leverandører. Vi legger til grunn OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv i arbeidet med dette.

MC OSLO har identifisert følgende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter hos oss hvor vi kan ha særlig påvirkning:

  • Bidra til rettferdige og gode arbeidsvilkår, herunder trygge og sunne arbeidsforhold som rett til hvile, fritid og ferie.
  • Forebygge diskriminering i arbeidsforhold og ved ansettelse.
  • HMS og risikokartlegging på arbeidsplassen.

Tiltak for å redusere risikoen og oppfølging av våre leverandører

MC OSLOs forretningsforhold hviler på tillit og åpenhet. Våre leverandører og samarbeidspartnere er helt avgjørende for at vi skal kunne drive virksomheten vår, men de kan også medføre risiko med hensyn til brudd på menneskerettigheter.

Vi håndterer denne risikoen gjennom å ha god kjennskap til våre partnere og markedene vi opererer i. Vi forventer at leverandører og samarbeidspartnere deler vår holdning til etikk og etterlevelse og at de følger gjeldende lovgivning og krav.

Dette gjør vi på følgende måte:

  • Alle leverandører skal akseptere og signere selskapets etiske retningslinjer for leverandører. Retningslinjer inkluderer krav til etterlevelse av menneskerettigheter, for eksempel arbeidsforhold, lønn, forbud mot tvangsarbeid samt organisasjonsfrihet. Vi har tydelige krav til videreføring av disse bestemmelsene nedover i kontraktskjeden.
  • Vi gjennomfører kontroller av de leverandører vi har direkte avtaler med. Kontrollene er basert på årlige risikovurderinger. En analyse av egne seriøsitetsavvik og strategiske føringer danner også grunnlaget for risikovurderingene.
  • Dersom vi avdekker feil, mangler eller brudd på lover, regler og vår etiske standard, må leverandørene rette opp forholdene innen en viss tid. De som eventuelt ikke skulle være i stand til eller villig til å rette opp forholdene, kan ikke fortsette som leverandør til MC OSLO.  

Ansvar og rapportering

Samtlige medarbeidere er ansvarlige for etterlevelse og oppfølging av arbeidet med menneskerettigheter. Selskapets daglige leder bistår virksomhetsområdene med risikovurderinger og rapporterer årlig på MC OSLO sin største risikoer og tiltak til styret i MC OSLO, bla risiko for brudd på menneskerettigheter.

Offentliggjøring av informasjon

MC OSLO publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven på selskapets nettsider.

Informasjonsforespørsler knyttet til MC OSLO arbeid med aktsomhetsvurderinger rettes til daglig leder (email@mcoslo.no). MC OSLO vil gi informasjon senest innen tre uker etter at henvendelsen er mottatt.

 

Oslo, 19.06.2023

Andreas Martinussen
Styreleder

Kim Harald Jøranli
Daglig leder & styremedlem

Erik André Vee 
Styremedlem

Kåre Vaskinn
Styremedlem